Books
 Vishal Mangalwadi
 Ralf B. Bergmann
 Vishal Mangalwadi
 Markus Spieker
 Vishal Mangalwadi / David Marshall (Editors)
 Vishal Mangalwadi
 Vishal Mangalwadi
Articles